1994 Playmates Star Trek Starship Enterprise NCC-1701-D

  • 1994 Playmates Star Trek Starship Enterprise NCC-1701-D
  • 1994 Playmates Star Trek Starship Enterprise NCC-1701-D
$ 50.00
Unused, sealed box